Informaticasite van het Lauwers College te Buitenpost                 © R.J. van der Beek
 

Hoofdstuk 6 Programmeren in Pascal

6.7. Overzicht van de Pascal-commando's

Pascal               betekenis                
clrscr;Maak het scherm schoon
write( );Druk af wat tussen haakjes staat
writeln( );Druk af wat tussen haakjes staat en ga daarna naar de volgende regel
writeln(g:5:2);Druk de waarde van g af met 2 cijfers achter de komma, en in totaal 5 tekens (dus ook 2 voor de komma)
readln(a);Wacht tot er iets wordt ingetypt (afgesloten met enter), sla dat op in de variabele a
a : = 10;De variabele a krijgt de waarde 10
a : = random(50);a krijgt een willekeurige gehele waarde onder de 50 (dus 0, 1, 2, ... of 49)
randomize;zorgt er voor dat niet elke keer dezelfde willekeurige getallen worden gegenereerd
textcolor(0);De tekstkleur wordt zwart
textbackground(4);De achtergrondkleur wordt rood
if ... then ... else ....;Als ... dan ... en anders ....
for i : = 1 to 10 do ...;Herhaal de volgende opdracht 10 keer, en daarbij krijgt i achtereenvolgens de waarden 1, 2, ... 10
for i : = 10 downto 1 do ...;Herhaal de volgende opdracht 10 keer, en daarbij krijgt i achtereenvolgens de waarden 10, 9, ... 1
delay(1000);wacht 1000 milliseconden
while ... do ...;Zolang ... doe ...
repeat ... until ...;herhaal ... totdat ...
gotoxy(40,12);de cursor springt naar de 12-de rij, en daarvan de 40-ste kolom
l : = length(zin);de lengte van het woord, dat bewaard wordt in de variabele zin
t : = zin[5];Het 5-de teken van het woord dat bewaard wordt in de variabele zin
window(10,3,70,20); Vanaf deze opdracht wordt alleen het rechthoekige gedeelte van het scherm gebruikt dat loopt van het punt (10,3) tot het punt (70,20).
De coördinaten van de punten worden daarna ook berekend t.o.v. (10,3)
copy(naam,7,6); Het gedeelte van naam, dat begint met de 7-de letter en dat bestaat uit 6 letters
delete(naam,5,3);verwijdert drie tekens uit de naam, vanaf letter 5
insert('abc',naam,5);voegt de letters 'abc' tussen, vanaf plaats 5. Dus de 5-de letter wordt a, de 6-de wordt b, enz
naam3 : = naam1 + naam2De woorden van naam1 en naam2 worden achter elkaar gezet, en dat woord wordt toegekend aan naam3
teken : = READKEY;De computer wacht tot er een teken is ingedrukt, en die wordt in de variabele -teken- opgeslagen. Het teken verschijnt niet automatisch op het scherm.
a  : =  trunc(3.64);a wordt 3, de decimalen worden er afgekapt
a  : =  round(3.64);a wordt 4, het getal wordt afgerond
t : = chr(65);t wordt het teken met asc-code 65, dus de A
c : = ord('A');c wordt in dit geval 65: de asc-code van de A
str(g,s);converteert een getal g naar een string s
val(s,r,c);converteert string s naar een real-getal r. Als het goed gaat krijgt c de waarde 0
val(s,i,c);converteert string s naar een integer-getal i. Als het goed gaat krijgt c de waarde 0

Nummers van de kleuren in Pascal

nummer kleur     nummer kleur
0zwart     8donkergrijs
1blauw     9lichtblauw
2groen     10lichtgroen
3cyaan     11lichtcyaan
4rood     12lichtrood
5magenta     13lichtmagenta
6bruin     14geel
7lichtgrijs     15wit